ఇస్లాం లో న్యాయం

వివరణ

ఇస్లాం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం న్యాయం, ధర్మం మరియు నైతికత విలువలు. న్యాయం యొక్క స్థానం ఖుర్ఆన్ లో నిర్దేశించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్