ఆదిపాపం

వివరణ

1- ఆదంతో జరిగిన పొరపాటుకు మానవజాతి సిగ్గుపడుతున్నదా ? పాపం, పాశ్చాత్తాపం మరియు పరిహారం మొదలైన విషయాలకు సంబంధించి క్రైస్తవ మరియు ఇస్లామీయ భావనలు. 2- ఆదం చేసిన పొరపాటు వెనుక నున్న వివేకం, అమాయకుల విషయంలో ఏమి జరగనుంది మరియు ఆదిపాపం యొక్క సిద్ధాంతానికి అసలు ఆధారమేమిటి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్