? ట్రినిటీ సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టింది ఎవరు

వివరణ

1- క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలలో ట్రినిటీ భావన ఎలా చేర్చబడింది. 2- మధ్యలో చేర్చబడిన ట్రినిటీ భావన క్రైస్తవ మూలసిద్ధాంతాలలో ఇంకా ఎలా కొనసాగుతున్నది మరియు దైవభానను ఇస్లాం ధర్మం ఎలా నిర్వచిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్