ఈజిప్టు ఆవల - ఖుర్ఆన్ లోని వృత్తాంతం

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లో, ఇస్రాయీల్ సంతతి వృత్తాంతం మరియు ఈజిప్టు చక్రవర్తి ఫిరౌను బారి నుండి వారు ఎలా కాపాడబడినారనే విషయం అనేక సార్లు ప్రస్తావించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్