ఇస్లాం ధర్మంలో అక్షరాస్యత యొక్క ప్రాధాన్యత

వివరణ

1- యుద్ధాలు మరియు ఆక్రమణలు కూడా బాగ్దాద్ యొక్క అక్షరాస్యత వారసత్వాన్ని చరిత్ర పుటాల్లో నుండి తుడిచి పెట్టలేవు. 2-ఖుర్ఆన్ లో అవతరించిన మొట్టమొదటి పదం - పఠించు అనే పదం - ఇస్లాంలో అక్షరాస్యత ప్రాధాన్యతను సూచించే ఉత్తమమైన ఉదాహరణ దీని కంటే మరొకటుందా. 3- ఇస్లామీయ చరిత్ర తొలికాలంలో విద్యాభ్యాసం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్