ముస్లింల పరిపాలనలో స్పెయిన్ తళుకులు

వివరణ

స్పెయిన్ లో ముస్లింల ప్రవేశం తర్వాత, అక్కడి బంజరు మరియు నిరక్ష్యరాస్య భూమి మొత్తం యూరోపు దేశాలకు చదవులలో మరియు వ్యవసాయంలో ప్రధాన నగరమైపోయింది. ముస్లింల పరిపాలనలో అన్ని ధర్మాల ప్రజలకు భద్రత ప్రకటించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్