ఉమర్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్

వివరణ

ఐదవ ఖలీఫా గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉమర్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ గురించి ఇక్కడ క్లుప్తంగా వివరించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్