షియా వర్గం మరియు ఇస్లాం

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మం నుండి షియా వర్గం ఎలా విభేదిస్తున్నది - కొన్ని ప్రామాణిక ఉదాహారణలతో. మొదటి భాగం అల్లాహ్ పై విశ్వాసం. 2- రెండవ భాగం - సాక్ష్యప్రకటన, పూర్వ దివ్యగ్రంథాలు, ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్తలపై విశ్వాసం. ఇమాముల పరంపర పై ఆధారపడిన మతం షియా మతం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్