సత్యం పలుకుటలోని శుభాలు

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మంలో సత్యం పలుకుట, దానికి సంబంధించిన ధర్మాదేశాలు మరియు సత్యం పలికే వారి స్థానం. 2- అసత్యం, అసత్యాలు పలుకుట, కపటత్వం, మోసం, దగా, వంచనల పై తీవ్ర హెచ్చరిక.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్