వ్యాధిగ్రస్తుల పరామర్శ

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మలో రోగుల పరామర్శ తప్పనిసరి మరియు దానికి బదులుగా అల్లాహ్ ప్రసాదించే ప్రతిఫలం. ఇది ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విధానం కూడా. 2- రోగులను సందర్శించే విధానం, ప్రతిఫలం మరియు దానిలోని శుభాలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్