మొత్తం మానవజాతి అసలు మూలం ఒకటే

వివరణ

ఆదం మరియు ఈవ్ ఆది దంపతుల నుండే మొత్తం మానవజాతి ఆరంభమైందని ఖుర్ఆన్ తెలుపుతున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్