ఇస్లాం ధర్మంలో పర్యావరణ సంరక్షణ

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో ఏడు భాగాలు ఉన్నాయి. 1- విశ్వం, ప్రకృతి సహజ వనరులు, మానవుడికి మరియు ప్రకృతికి మధ్య ఉండే సంబంధం గురించి మొదటి భాగం పరిచయం చేస్తున్నది. 2- పర్యావరణ సంరక్షణలో ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవి యొక్క ధార్మిక మరియు సామాజిక పాత్ర సృష్టించే సంతులనం మరియు స్థిరత్వం. 3 - పర్యావరణంలో నీటి పాత్ర మరియు దాని పరిరక్షణ దిశలో ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు. 4- ఇస్లామీయ దృక్పథంలో గాలి, నీరు మరియు నేల యొక్క పాత్రలు మరియు మానవ జీవితం కొనసాగించటంలో వీటి పరిరక్షణ యొక్క ఆవశ్యత. 5- ఇస్లామీయ దృక్పథంలో పశుపక్ష్యాదుల పాత్ర మరియు మానవ జీవితం కొనసాగింపులో వాటి పరరక్షణ యొక్క ప్రాధాన్యత 6 - ప్రకృత సహజ వనరుల సంరక్షణపై కట్టుబడి ఉండటమే కాకుండా రసాయనాలు మరియు వ్యర్థ పదార్థాల నుండి మానవ జాతి సంరక్షణకు కూడా ఇస్లాం ధర్మం కట్టుబడి ఉంది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్