? ఇస్లాం ధర్మం కత్తి వలన వ్యాపించిందా

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం కత్తి బలం పై వ్యాపించింది అనే ఒక అసత్య ప్రచారాన్ని సరైన సాక్ష్యాధారాలతో ఖండిస్తున్న మంచి వ్యాసం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్