మోసం మరియు దగా

వివరణ

చేస్తున్నది ముస్లింలా లేక ముస్లిమేతరులా అనే భేదభావం లేకుండా మోసం, వంచన మరియు దగా మొదలైన వాటిని ఇస్లాం ధర్మం పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నది. ఇతరులను మోసం చేసే వారికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క గంభీరమైన హెచ్చరికలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్