ఆచరణలు మరియు సంకల్పాలు

రచయిత :

వివరణ

అల్లాహ్ చే మన ఆరాధనలు స్వీకరించబడటంలో మన మనస్సులో చేసుకునే సంకల్పం యొక్క పాత్ర

Download
ఫీడ్ బ్యాక్