నేను సన్మార్గం చూపిన వారు తప్ప, మీలోని మిగిలిన వారందరూ మార్గభ్రష్టులైపోయారు

రచయిత :

వివరణ

ఆయన మార్గదర్శకత్వం వహించిన వారు తప్ప, మిగిలిన వారందరూ దారి తప్పిపోతారు అనే హదీథు ఖుద్సీ వివరణ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్