ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క వివాహాలు

వివరణ

1- తన జీవితపు వివిధ దశలలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చేసుకున్న వివిధ వివాహాలు. ప్రవక్తత్వానికి పూర్వం మరియు ఖదీజా రదియల్లాహు అన్హా మరణానంతరం ఆయన జీవితం. 2- నమ్రత, అణుకువలతో కూడిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జీవితం మరియు వేర్వేరు సందర్భాలలో ఆయన చేసుకున్న వివాహాల యొక్క కారణాలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్