ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు బహుభార్యాత్వం

వివరణ

1- ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనేక మంది భార్యలను పెళ్ళి చేసుకోవటంలోని ప్రధాన కారణాలపై పరిశీలన. జ్ఞాన పరిరక్షణ మరియు మానవత్వానికి ఉత్తమ ఉపమానం. 2 - తప్పుడు సాంప్రదాయాల ఖండన మరియు వివిధ జాతులతో సత్సంబంధాలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్