బిలాల్ ఇబ్నె రబహ్

రచయిత :

వివరణ

1- హింసా, దౌర్జన్యాలకు గురైనా ఒక వ్యక్తి కొత్తగా స్వీకరించిన ఇస్లాం ధర్మాన్ని వదిలి పెట్టలేదు. 2- అట్టడుగు బానిస జీవితం నుండి ఎత్తై న మీనార్ల పైకి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్