ఇస్లాం ధర్మంలో నైతిక విధానం

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మంలో ఏ పునాదులపై నైతిక ప్రవర్తన నిర్మించబడింది. 2- సామాజికంగా మరియు వ్యక్తిగతంగా వేర్వేరు సందర్భాలలో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విషయం గురించి ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన కొన్ని నైతిక ప్రవర్తనల మార్గదర్శక సూత్రాలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్