త్రైత్వ సిద్ధాంత వచనాలు

వివరణ

1- త్రైత్వసిద్ధాంతాన్ని అంటే ట్రినిటీని నిరూపించడానికి వాడుతున్న బైబిల్ వచనాలపై చర్చ - యెషయా 9:6, 2-ఇమ్మాన్యుయేల్ అనే పేరు జీసస్ దేవుడని నిరూపిస్తుందా ? 3- ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ? 4-ఆల్ఫా మరియ ఒమెగా ఎవరు, దేవుడా, జీససా లేక ఇద్దరూనా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్