? జీసస్ క్రీస్తు దేవుడి కుమారుడా

రచయిత :

వివరణ

1- క్రైస్తవ మూలాధారాలలో జీసస్ దేవుడి కుమారుడా కాదా అనే అంశంలై క్షుణ్ణమైన పరిశోధన. పాత నిబంధనలు మరియు కొత్త నిబంధనలలో దేవుడి కుమారుడు అనే పదాలపై ఒక చూపు. 2-కుమారుడు అని అనువదించబడిన అసలు గ్రీక్ మరియు హిబ్రూ పదాలపై పరిశీలన.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్