బైబిల్ లోని పరస్పర వైరుధ్యాలను క్రైస్తవ పండితులు గుర్తించారు

రచయిత :

వివరణ

1- బైబిల్ ప్రామాణికతపై కొందరు క్రైస్తవ పండితులు వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలపై ఒక చూపు. 2- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 3-న్యూ టెష్టామెంటు రచయితల ఉల్లేఖనల నుండి క్రైస్తవ పండితులు పేర్కొన్న కొన్ని నిదర్శనాలు. 4- అర్దోడాక్స్ క్రైస్తవులచే సరిదిద్దబడిన క్రైస్తవ గ్రంథాలు. 5- బైబిల్ లో బయటపడిన పరస్పర వైరుధ్యాలను మరియు అనుమానాలను కొన్ని ఆధునిక అనువాదాలు పేర్కొంటున్నాయి. 6- బైబిల్ లో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయని నిరూపించే మరికొన్ని ఋజువులు. 7- సత్యాన్ని దాచే లేక మార్పులు చేర్పులు చేయడంలో చర్చీ పాత్ర.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్