? ఖుర్ఆన్ గ్రంథం ప్రామాణికమైనదేనా

రచయిత :

వివరణ

ఖుర్ఆన్ సమస్త మానవాళి కోసం అల్లాహ్ చే పంపబడిన అంతిమ మరియు ప్రామాణిక దివ్యగ్రంథం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్