రచయిత : బిలాల్ ఫిలిఫ్స్

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లోని 112వ అధ్యాయమైన సూరహ్ అల్ ఇఖ్లాస్ చుట్టూనే ఇస్లాం ధర్మంలోని దైవభావన తిరుగుతూ ఉంటుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్