? ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అంటే ఎవరు

రచయిత :

వివరణ

మానవజాతి కొరకు పంపబడిన కరుణమయుడు ఆయన.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్