నేను ఎందుకు పరదా ధరించాలి

వివరణ

ఎందుకు తను పరదా ధరించడాన్ని ఎంచుకున్నదో, దాని కారణం అణచివేత కాదని, తన అసలు స్వేచ్ఛ అనీ ఒక ముస్లిం మహిళ వివరిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్