పరస్పరం కలిసి మెలిసి జీవించే సహజ గుణం కలిగి ఉన్న కుటుంబ వ్యవస్థ

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మంలో సహజంగా కుటుంబం కలిసి మెలిసి ఉండేలా ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నదనే ముఖ్యమైన అంశం యొక్క పరిచయం. ఈ వ్యవస్థలో అందరి కంటే ఉత్తమ స్థానంలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. 2- వివాహం యొక్క కారణం మరియు ఉద్దేశ్యం, భార్యలను ఉత్తమంగా చూసుకోవాలనే ధర్మాజ్ఞ, కుటుంబ వ్యవస్థలో అన్యోన్యం కొనసాగించుటంలో వారెలా సహాయ పడగలరు. 3 - భార్యాభర్తల హక్కులు. ఇంటిని శాంతినిలయంగా మార్చటంలో వారిరువురి పాత్ర. 4 - తల్లిదండ్రులపై పిల్లల హక్కులు మరియు ఇతర బంధువులతో మంచి సంబంధం కొనసాగించేలా ఇస్లాం ధర్మం ప్రోత్సహిస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్