? ఇస్లాం అంటే ఏమి

రచయిత :

వివరణ

స్పానిష్ భాషలోని ఒక వ్యాసం. ఇస్లాం ధర్మం యొక్క అసలు సందేశాన్ని వివరిస్తున్నది. అదే అన్ని ధర్మాల ముఖ్య సందేశం - కేవలం సృష్టికర్తను మాత్రమే ఆరాధించాలి. అదే ప్రకృతి సహజమైన ధర్మం. ఇస్లాం ధర్మం దీనిని ఎంత వాస్తవంగా అనుసరిస్తున్నదో ఇక్కడ వివరించబడింది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్