వలంటరీ పనులు

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో వలంటరీ పనులు అంటే ఐచ్ఛిక ఆచరణల ప్రయోజనాల గురించి షేఖ్ జమాల్ జర్బోజో చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్