తగిన జ్ఞానం లేకుండా అల్లాహ్ గురించి మాట్లాడుట

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో సూరహ్ అల్ అరాఫ్ ఆధారంగా షేఖ్ జమాల్ జర్బోజో సరైన జ్ఞానం లేకుండా అల్లాహ్ గురించి చర్చించడంలోని మూర్ఖత్వం పై చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్