ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించిన బైబిల్ లోని ప్రకటనలు

వివరణ

పోర్చుగల్ భాషలో ఈ సంక్షిప్త వ్యాసం తయారు చేయబడింది. ఇక్కడ అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిలో పేర్కొనబడిన అనేక ప్రకటనలు ఉన్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్