? ఇస్లాం అంటే ఏమి

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం పరిపూర్ణమైనది. దీనిని సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ తన అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై అవతరింపజేసినాడు. ఇది ఐదు పునాదులపై ఆధారపడి ఉన్నది. వాటిని విశ్వసించకుండా ఎవరైనా ఇస్లాంలోనికి ప్రవేశించలేరు. అలాగే వాటిని ఆచరించాలి కూడా. ఈ వ్యాసంలో ఇస్లాం ధర్మం ఐదు ముఖ్య పునాదుల గురించి వివరించబడింది.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్