తౌరాత్ మరియు బైబిల్ లో ముహమ్మద్

వివరణ

ఈ వ్యాసం షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ యొక్క తౌరాత్ మరియు బైబిల్ లో ముహమ్మద్ అనే పుస్తకం నుండి తయారు చేయబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్