దైవత్వంలో భాగస్వామ్యం కల్పించటం(షిర్క్) మరియు ఏకదైవత్వాన్ని తిరస్కరించటం (కుఫ్ర్) - వాటి విధాన

Download
ఫీడ్ బ్యాక్