ఇస్లాం ధర్మం మీ జన్మహక్కు

వివరణ

ఇస్లాం మీ జన్మ హక్కు. అవును. మీరు సరిగ్గానే చదివారు. ఇస్లాం మీ జన్మహక్కు. ప్రతి మానవుడు ఇస్లాం ధర్మంలోనే పుడతాడు. కాబట్టి మానవులందరూ సహజంగా తమకు తెలిసిన దాని వైపుకు ఆకర్షించబడతారు. ఇస్లాం ధర్మం మనందరి సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ యొక్క చిట్టచివరి స్వచ్ఛమైన ధర్మం అని నిరూపించే కొన్ని హేతువాద మరియు వివేకవంత కారణాలు. కాబ్టటి ప్రతి ఒక్కరూ ఇస్లాం ధర్మాన్నే అనుసరించాలి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్