మానసిక రోగానికి రుఖయ్యా అనబడే ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ ల ద్వారా చేసే ధ్యానం, ప్రార్థన, చికిత్స -

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్