ఇస్లాం అంటే............

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం యొక్క వివిధ ముఖ్యాంశాల గురించి వివరించే ఒక గొప్ప పుస్తకం. ఇది ఇస్లాం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న ముస్లిమేతరులకు చాలా బాగా ఉపయోగబడుతుంది.

ఫీడ్ బ్యాక్