ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ (అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్ర మరియు ఆయన సద్గుణాల గురించి వివరించబడింది. అంతేగాక ఆయన విశేష గుణాలను కొనియాడిన కొందరు పాశ్చాత్య దేశాల సమకాలీన మేధావుల పలుకులు కూడా ఇందులో పేర్కొనబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్