సోదరీ, మేలిములుగు (బురఖా) ధరించమని నిన్ను ఎవరు ఆజ్ఞాపించారు?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్