సుగుణాల రక్షణ

వివరణ

మహిళల మేలిముసుగు (పరదా) ప్రాధాన్యతను వివరిస్తున్న పుస్తకం. ఖుర్ఆన్, హదీథ్ మరియు ధర్మవేత్తల ఏకాభిప్రాయపు ప్రకటనల ద్వారా మహిళలు తమ ముఖంపై ముసుగు ధరించటం గురించి నిరూపించబడినది.ఇంకా పశ్చిమ దేశాల సమాజాలలోని చెడును గురించి బట్టబయలు చేయటం జరిగినది.

ఫీడ్ బ్యాక్