ఇస్రా మరియు మేరాజ్ పవిత్ర యాత్ర - సరైన ఉల్లేఖనలు మరియు బలహీనమైన ఉల్లేఖనలు

వివరణ

ఇస్రా అంటే మక్కా నగరం నుండి జెరుసలెం పట్టణంలోని మస్జిదె అఖ్సా వరకు అంతిమ ప్రవక్త జిబ్రయీల్ అలైహిస్సలాం తో పాటు చేసిన పవిత్ర యాత్ర, మేరాజ్ అంటే అక్కడి నుండి వారి ఆకాశాలలోకి చేసిన యాత్ర

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్