సింహళం భాషలో దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 30వభాగపు భావం యొక్క అనువాదం

వివరణ

సింహళం భాషలో దివ్యఖుర్ఆన్ లోని 30వభాగపు భావం యొక్క అనువాదం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్