అల్ అఁఫాసీ కంఠస్వరంలో తగాలు భాష (ఫిలిప్ఫిన్)లో దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మొదటి అధ్యాయం మరియు చివరి 30వ భ

వివరణ

అల్ అఁఫాసీ కంఠస్వరంలో తగాలు భాష (ఫిలిప్ఫిన్)లో దివ్యఖుర్ఆన్ లోని మొదటి అధ్యాయం మరియు చివరి 30వ భాగపు భావం యొక్క అనువాదం

Download
ఫీడ్ బ్యాక్