అల్ వహాబి గురించిన చారిత్రక అపోహల సమాధానాలు

వివరణ

-197హి సంవత్సరంలో మరణించిన అబ్దుర్రహ్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ వహాబ్ రుస్తుమ్ అల్ ఖారిజీ మరియు ఇమాం ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాబ్ సిద్ధాంతాలను కలిపివేసి గందరగోళంలో పడిపోయిన వారికి సమాధానం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్