ఇస్లాం సందేశం

వివరణ

సన్మార్గంపై నడిచిన ముందుతరం ప్రజల మార్గాన్ని అనుసరించమని ముస్లింలకు మరియు ముస్లిమేతరులకు సలహా ఇస్తూ, ఇస్లాం ధర్మం గురించి ఒక సంక్షిప్త ప్రజెంటేషన్. దీనిలో ఇస్లాం ధర్మానికి చెందిన అనేక పదాల నిర్వచనం మరియు బోధనలతో పాటు మానవుడికి పూర్తి మరియు అంతిమ సందేశం ఉన్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్