సర్వలోక సృష్టికర్త అల్లాహ్

వివరణ

ఈ పుస్తకంలో సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క ఉనికిని ధృవీకరించారము. ఆయన యొక్క అద్వితీయత్వం, మహోన్నతమైన దివ్యగుణాలు మరియు కార్యాలు, ఆయన యొక్క అపారమైన శక్తిసామర్ద్యాలు, ఆయన యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానం మరియు వివేకం మొదలైనవన్నీ ప్రామాణికమైన సాక్ష్యాధారాలతో ధృవీకరించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్