కితాబుల్ ఈమాన్ - దైవవిశ్వాస గ్రంథం

వివరణ

ఇది ఇస్లామీయ పండితులు ఇబ్నె తైమియ్యహ్ రచించిన సుప్రసిద్ధ కితాబుల్ ఈమాన్ అనే పుస్తకం యొక్క మొట్టమొదటి పూర్తి ఇంగ్లీషు అనువాదం. ఈమాన్ (దైవవిశ్వాసం) అనేది ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ఒక ప్రాథమిక సిద్ధాంతం. ఒక ముస్లిం జీవితం ఎలా ఉండాలో మరియు మొత్తం మీద ధర్మం యొక్క అసలు ప్రాతిపదిక ఏమిటో అది నిర్వచిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్