ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మహిమలు

వివరణ

అల్లాహ్ ఆజ్ఞతో ప్రవక్తలు చూపిన కొన్ని మహిమలు. చంద్రబింబం రెండుగా చీలిపోవడం, మక్కా నుండి జెరుసలెంకు మరియు అక్కడి నుండి స్వర్గాలకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క అద్భుత ప్రయాణం. ఇంకా ఆయన చూపిన అనేక మహిమలు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్