అల్ ఇత్తిబఅ మరియు ముందుతరం సజ్జనులు పాటించిన ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర నియమాలు

వివరణ

ఇది الإتباع وفقه السلف فيه అనే అరబీ పుస్తకం యొక్క ఇంగ్లీషు అనువాదం. దీని రచయిత గొప్ప ఇస్లామీయ పండితుడు షేక్ వసియుల్లాహ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ అబ్బాస్ (అల్లాహ్ ఆయనను రక్షించుగాక మరియు ఇహపరలోకాలలో ఆయన స్థాయి ఉన్నత పరుచుగాక).

Download
ఫీడ్ బ్యాక్